PRosPERoS-II Interreg project

Prosperos project

PRosPERoS develops personalized bio-active bone implants for functional recovery

PRosPERoS-II, a continuation of the highly successful PRosPERoS-I project, is a large research project led by Maastricht UMC+ in the field of 'smart,' 3D-printed implants for orthopedic applications. The research focuses on the development of biologically active implants that can be customized to the needs of each individual patient. If successful, this will lead to faster rehabilitation and a reduction in the need for additional surgeries. As a result, PRosPERoS-II makes a significant societal contribution to healthy aging.

 

Degenerative joint conditions pose an inevitable problem in an aging population, including issues with the hip, back, or knee. While placing a prosthesis or implant can be a solution for patients, the current generation of implants unfortunately has a limited lifespan, often requiring replacement at least once.

This replacement process is seldom easy and can result in significant bone defects. The standard treatment for bone repair surgeries involves using the patient's own bone or synthetic fillers in combination with medical implants. These are often lengthy operations with a high risk of infection shortly after or in the long term. Treating such infections is a challenging process associated with prolonged hospitalization and high healthcare costs.

There is a clear need for a new generation of medical smart implants. Ideally, these implants should be specifically tailored to the patient's anatomical shape, accelerate the healing process, and prevent infections.

From multidisciplinary research to application in the hospital

The PRosPERoS project closely aligns with the agreement between the provinces of Flemish Brabant and Dutch Limburg to strengthen developments in regenerative medicine in the region.

Researchers aim to present the first application of the implants in the clinic within four years. Additionally, this project stimulates economic development in the region and beyond through innovation and knowledge-sharing, creating direct and indirect employment opportunities at the involved companies and research institutions. International collaboration in this field further enhances the vitality of the region.

The PRosPERoS project is financed by the following partners: The European investment fund Interreg Netherlands-Flanders invests almost 2.3 million euros in the project, half of the total investment. Additionally, the Ministry of Economic Affairs (NL), the Flemish Agency for Innovation & Entrepreneurship (B), and the Provinces of North Brabant (NL) and Flemish Brabant (B) jointly invest an additional 1 million euros into the project.

Other partners in the project include:

 • MUMC/AZM
 • Admatec
 • Antleron
 • Brainport Eindhoven
 • Fited
 • KU Leuven
 • Medanex Clinic
 • Replasia
 • Smart Biomaterials Consortium
 • TU Delft
 • TU Eindhoven
 • UMC Utrecht

PRosPERoS ontwikkelt gepersonaliseerde bio-actieve botimplantaten voor functioneel herstel

Met Prosperos-II wordt vervolg gegeven aan een groot onderzoeksproject onder leiding van het Maastricht UMC+ op het gebied van ‘slimme’, 3D geprinte implantaten voor toepassingen binnen de orthopedie. Het onderzoek is gericht op de ontwikkeling van biologisch actieve implantaten die kunnen worden aangepast aan de behoeften van iedere individuele patiënt. Indien succesvol zal dit onder meer leiden tot snellere revalidatie en een vermindering van benodigde her-operaties. PRosPERoS-II levert daardoor een grote maatschappelijke bijdrage aan het gezond oud worden.

 

Degeneratieve gewrichtsaandoeningen vormen een onvermijdelijk probleem in een ouder wordende populatie. Het gaat hierbij om onder andere afwijkingen aan de heup, de rug of de knie. Het plaatsen van een prothese of implantaat kan een oplossing zijn voor patiënten, maar de huidige generatie implantaten hebben helaas maar een beperkte levensduur, wat betekent dat ze vaak nog minstens een keer vervangen moeten worden.

Dit gaat zelden makkelijk en het gevolg zijn grote defecten in het bot. De standaard behandeling van botherstel operaties maakt gebruik van eigen bot van de patiënt of van synthetische vulmaterialen in combinatie met medische implantaten. Dit zijn vaak langdurige operaties met een groot risico op infectie kort na de operatie of op langere termijn. Behandeling van dergelijke infecties is een moeizaam proces geassocieerd met langdurige ziekenhuisopname en hoge kosten voor de gezondheidszorg.

Er is duidelijk behoefte aan een nieuwe generatie medische slimme implantaten. Idealiter zouden deze implantaten specifiek moeten worden gemaakt voor de anatomische vorm van de patiënt. Daarnaast zouden deze implantaten ook het genezingsproces moeten versnellen en infecties voorkomen.

Van multi-disciplinair onderzoek naar toepassing in het ziekenhuis

Het project Prosperos sluit nauw aan binnen de overeenkomst die de provincies Vlaams-Brabant en Nederlands Limburg hebben gesloten om de ontwikkelingen rondom regeneratieve geneeskunde in de regio te versterken.

De onderzoekers hopen over vier jaar de eerste toepassing van de implantaten in de kliniek te kunnen presenteren. Dit project stimuleert bovendien de economische ontwikkeling in de regio en daarbuiten, door innovatie en het delen van kennis. Het project levert directe en indirecte werkgelegenheid op bij de betrokken bedrijven en kennisinstellingen. Met de totstandkoming van internationale samenwerking op dit gebied wordt de vitaliteit van en in de regio gestimuleerd.

Het project Prosperos wordt gefinancierd door de volgende partners: Het Europese investeringsfonds Interreg Nederland-Vlaanderen investeert bijna 2,3 miljoen euro in het project, de helft van de totale investering. Daarnaast investeren Ministerie van Economische Zaken (NL),  het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (B) en de Provincies Noord-Brabant (NL) en Vlaams-Brabant (B) gezamenlijk ook 1 miljoen euro in het project.

De overige partners in het project zijn:

 • MUMC/AZM
 • Admatec
 • Antleron
 • Brainport Eindhoven
 • Cerapedics
 • Fited
 • KU Leuven
 • Medanex Clinic
 • Replasia
 • Smart Biomaterials Consortium
 • TU Delft
 • TU Eindhoven
 • UMC Utrecht